+48 609 446 889
irek@bluephoto.pl

Polska 4×4 – trasa Olszyna – Plichowice przez zamek Wleń

Ireneusz Rek Fotografia

Polska 4×4 – trasa Olszyna – Plichowice przez zamek Wleń

 

To kolejna trasa jaka proponuje do przejechania pomiędzy torem w Olszyna Motopark 4×4 a mostem, który parę lat temu miał być efektownie wysadzony na potrzeby superprodukcji „MISSION IMPOSIBLE” ale szczęśliwie ocalał i dziś możemy cieszyć się jego widokiem. Poprzednia trasa, łatwiejsza, może posłużyć jako trasa powrotna dla tych, którzy chcieliby wrócić do Olszyny.

 

 

OLSZYNA MOPOPARK4x4

Naszą podróż rozpoczynamy od miejsca, w którym zlokalizowany jest tor off-road w pobliżu Olszyny. Co tu znajdziemy? 400 hektarów terenu oraz 17 kilometrów specjalnie przygotowanej pętli na których organizatorzy zapewniają same offroadowe emocje. W 2021 roku to  właśnie tu zlokalizowana była baza Toyota Off-Road Festival. Dzięki uprzejmości Jacka Liszkowskiego, zarządcy terenu, mogliśmy pojeździć zarówno po torze jak i terenowych przeprawach rozciągniętych pomiędzy nitką toru.

 

 

ZAMEK PODSKALE

Pierwsza atrakcja na trasie to ruiny zamku, o którym do chwili obecnej trwają spory co do genezy powstania. Jedna z hipotez sugeruje, że twierdzę wybudowano na bazę zbójecką, przez bliżej nieokreślonych rycerzy rautbitterów.  Od­mien­na kon­cep­cja przy­pi­su­je fun­da­cję wa­row­ni ro­dzi­nie Tal­ken­ber­gów, a jesz­cze in­na za­ło­ży­cie­la zam­ku u­pa­tru­je w oso­bie Hen­ry­ka Bro­da­te­go, któ­ry miał po­sta­wić ją w pierw­szej de­ka­dzie XIII wie­ku ce­lem za­bez­pie­cze­nia po­łud­nio­wej gra­ni­cy księs­twa przed na­jaz­dem czes­kim. Praw­do­po­dob­nie przed ro­kiem 1368 Pod­ska­le przesz­ło w rę­ce ro­du Da­la­chow-Tal­ken­berg. Je­den z je­go re­pre­zen­tan­tów Ber­nard Tal­ken­berg trud­nił się roz­bo­jem, z te­go też po­wo­du wa­row­nię oble­ga­ły, a póź­niej zdo­by­ły w 1476 ro­ku sprzy­mie­rzo­ne od­dzia­ły miesz­czan lwó­wec­kich i do­wo­dzo­nych przez Ge­or­ga von Stein wojsk kró­lew­skich. Aby unik­nąć w przysz­łoś­ci przy­pad­ków rau­brit­ter­stwa gór­ni­cy z Ko­war wkrót­ce wy­sa­dzi­li ją w po­wiet­rze. Znisz­czo­ny za­mek częś­cio­wo od­bu­do­wał i za­sied­lił u schył­ku XV wie­ku Chris­toph Tal­ken­berg, ale już je­go syn Ram­phold o­puś­cił go os­ta­tecz­nie o­ko­ło ro­ku 1530, prze­no­sząc się do no­wo wy­bu­do­wa­ne­go re­ne­san­so­we­go pa­ła­cu w Pła­ko­wi­cach. Pozos­ta­łoś­ci ka­mien­nej wa­row­ni znaj­du­ją się na szczy­cie wzgó­rza (422 m n.p.m.) zaj­mu­jąc naj­wyż­szą je­go par­tię na wy­nie­sio­nej o­ko­ło 25 met­rów po­nad po­ziom te­re­nu ska­le. Do cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ły się re­lik­ty mu­ru o­bron­ne­go o­raz reszt­ki bu­dyn­ków miesz­kal­nych. Ze szczy­tu skały roz­cią­ga się pięk­ny wi­dok na Kar­ko­no­sze i Gó­ry Izer­skie.

 

 

MUZEUM PRZESIEDLEŃCÓW PŁAWNA GÓRA

Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych w Pławnej koło Lubomierza niemal dekadę temu otworzył znany artysta Dariusz Miliński. Mieści się ono w pochodzącym z XVIII wieku budynku, w którym tuż przed wojną zamieszkiwała rodzina szewca, niejakiego Dietricha. Dom odremontowano i w 2012 roku urządzono w nim, składające się z licznych pamiątek po dawnych mieszkańcach okolicy, muzeum. Są tu zarówno pamiątki po tych, którzy zamieszkiwali tu przed 1945 rokiem, jak i tych, których przesiedlono w to miejsce z dawnych Kresów.

 

 

MUZEUM LEGEND ŚLĄSKICH PŁAWNA ŚREDNIA

Pośród malowniczego krajobrazu Dolnego Śląska, na szlaku spotykamy przedziwne miejsce, będące na pewno wielka atrakcja dla dzieci. Znajdziecie tu zamek, w którym pradawne śląskie opowieści opowiadają lalki wielkości człowieka. Kilka kroków dalej, na sąsiednim wzgórzu stoi gród rycerski, nad którym góruje sylwetka drewnianego… konia trojańskiego a kilkaset metrów wyżej, na wzgórzu nieopodal kościoła drewniana Arka Noego, a w niej eksponaty związane z biblijnym potopem i Starym Testamentem.

 

 

ZAMEK WLEŃ

Dzieje zamku Wleń (Lenno) to ponad 850 lat historii murowanej siedziby obronnej wznoszącej się na górującej nad Wleniem Górze Zamkowej. Jeszcze przed powstaniem kamiennego zamku funkcjonował w tym miejscu (według ustaleń archeologów już w X wieku) gród otoczony obronnym wałem. Już około 1160 roku książę Bolesław Wysoki rozpoczął wznoszenie pierwszej murowanej budowli zamkowej, która określana jest jako „dom romański”. Obiekt ten uznawany jest obecnie za najstarszy świecki budynek na Śląsku, a jednocześnie jedno z najstarszych założeń zamkowych w całej Polsce. Obecny jego stan to efekt zniszczeń w trakcie wojny trzydziestoletniej (1646 rok) po której już zamku nie odbudowano i do chwili obecnej pozostaje w ruinie.

 

 

ZAPORA WODNA I MOST PILCHOWICE

Zapora Wodna Pilchowice jest drugą co do wysokości (po Solinie) i drugą co do wieku zaporą w Polsce. Ta budowla o długości korony wynoszącej 290 metrów zbudowana została z kamieni łączonych betonem i jest obecnie najwyższą w naszym kraju zaporą kamienna oraz łukowa. Powstała w latach 1902-12 konstrukcja wraz z elektrownią wodną wytwarzająca ponad 8 MW energii elektrycznej była w swoich czasach cudem techniki. Co ciekawe, turbiny elektrowni zostały umieszczone u stóp zapory w… budynku wyglądającym jak dom rodzinny.

 

 

Wraz z zaporą zbudowano linie kolejowa z mostem zapewniające dojazd. Ruch pasażerski zawieszono tu w roku 1991 a w 2004r. linia została zlikwidowana. W Plichowicach pozostał po niej niszczejący dworzec oraz wspomniany na wstępie most stalowy, który po historii z filmem – zyskał popularność i jest jednym z chętniej odwiedzanych miejsc w regionie.

 

 

TRASA DO POBRANIA

 (GOOGLE MAPS) (KLM)


CZYTAJ TEŻ